ייצוגית נגד עיריית חריש: “מפיקה שומות ארנונה בניגוד לדין”

 ייצוגית נגד עיריית חריש: “מפיקה שומות ארנונה בניגוד לדין”

מאת: אתר אוביטר

לבית משפט המחוזי בחיפה, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד עיריית חריש בסכום של מאות אלפי שקלים. מגיש הבקשה באמצעות בא כוחו עו”ד יוסף-חי אביעזיז, טען בבקשה כי עיריית חריש, פיתחה “פרקטיקה פסולה במסגרתה היא מפיקה לנישומים בשטחה, שומות ארנונה בעלות תחולה רטרואקטיבית, מבלי שיש לכך כל הצדקה כלשהי, בניגוד גמור להוראות הדין”.

על פי הבקשה, המבקש מחזיק בנכס בתחומי העיר חריש ולפני מספר שבועות, הפיקה העירייה למבקש הודעת שומה ולפיה עודכן שטחו של הנכס מ- 120 מ״ר לשטח של 168 מ״ר. עיון במכתב תיקון השומה לימד שיסוד הפער בשטח לחיוב נעוץ בחיובם של שטחים משותפים ושטחים נוספים שלא חויבו בעבר. למכתב תיקון השומה לא צירפה המשיבה תשריט מדידה ולאחר שהמבקש עמד על עניין זה וביקש שתמציא המשיבה לידו תשריט כזה, אזי שזו המציאה לידיו תשריט מתחילתה של שנת 2019, פער של למעלה משנתיים, בין המדידה לבין החיוב בפועל.

במסגרת מכתב תיקון השומה הבהירה המשיבה ששטח הנכס יעודכן בחשבונו של המבקש החל מה-1 בינואר 2021, כלומר, עדכון השומה ייעשה באופן רטרואקטיבי ובכך תוספת החיוב רטרואקטיבית תהיה למעלה מ-500 שקלים.

“עיון מדוקדק במכתב תיקון השומה”, כך נכתב בבקשה, “מלמד שאין ולו טעם אחד שהציגה המשיבה – בזמן אמת – לכך שחייבה את המבקש באופן רטרואקטיבי, הקודם למועד הפקת ההודעה – למעלה משלושה חודשים. לכך משמעות קריטית משום שעל המשיבה ליתן טעמים מיוחדים מיד עם ביצוע החיוב הרטרואקטיבי ולא בדיעבד”.

בא כוח התובע, עו”ד אבי עזיז, הוסיף בבקשה: “התנהלותה של המשיבה מנוגדת בכל אספקט לכלל הנקוט בפסיקה לפיו: “עת נתגלתה על ידי הרשות טעות בחיוב הארנונה, הכלל הוא כי תיקונה יהיה צופה פני עתיד. כל חריגה מכלל זה תעשה בנסיבות מיוחדות בלבד ורק לאחר בחינה מדוקדקת של כל מקרה לגופו”.

במקביל מבקש עו”ד אביעזיז מבית המשפט לקבוע כי על המשיבה להשיב את סך גביית היתר בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ע׳׳פ הקבוע בחוק רשויות מקומיות עד למועד ההשבה בפועל ובכלל זאת, לקבוע כי על העירייה להשיב או לזכות את חשבונם של חברי הקבוצה בגין סכומי ארנונה אשר נגבו שלא כדין בתקופה של שנתיים שקדמו ליום הגשת התובענה בצירוף הצמדה וריבית כחוק וכן לקבוע כי על המשיבה להשיב או לזכות את חשבונם של חברי הקבוצה בגין סכומי ארנונה אשר ייגבו שלא כדין מיום הגשת התובענה ועד ליום בו תחדל המשיבה מהגבייה הלא־חוקית או לחילופין עד ליום אישור הבקשה”.

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.